ترجمه سوال :     Project Euler Problem 7 : 10001st prime 

اگر اعداد اول را پشت سر هم بنویسیم داریم: 2، 3، 5، 7، 11 و 13. می بینیم که ششمین عدد اول 13 است.

10001 امین عدد اول چند است؟

به خاطر قوانین بلاگ انتشار برای عموم آزاد نیست . برای دریافت رمز فایل  ایمیل خود را در نظر خصوصی قرار دهید !

10001st prime    +  راهنما