در نگاه اول پس از شنیدن خبر برگزاری جشنواره‌ی حرکت و رویش فرصتی را در پیش روی خود دیدم تا با ایده‌های بچه‌های رشته‌های مختلف دانشگاه زاهدان آشنا شوم اما بازدید دو ساعتم بی‌‌فایده ماند و پشیمان از اتلاف وقتم در بوستان فردوسی!!!

در همه جشنواره‌هایی که بنده فقط از آنها بازدید کردم نه شرکت (تهران، یزد،اصفهان) که اکثرا زیر نظر انجمن‌های علمی و پارک علم و فناوری و امور فرهنگی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود، هدف نشان دادن ایده‌ها در رشته‌های مختلف همراه با جذب افراد و اینکه انجمن‌های علمی واقعا در حال ایده‌سازی در رشته‌هایشان هستند.

اما در دانشگاه زاهدان چیز دیگری اتفاق افتاد!!! چیزی عجیب!!