خدا هیچ کس رو معتاد نکنه!  ما هم معتاد شانار شدیم

خودم و سید مجتبی - یاسر هم رفته بود دَردَر. ساعت 00:26