کتابی ارزشمند که از خواندن آن لذت بردم!

باشد که بتوانم راهم را پیدا کنم!