زندگی می‌گذرد  و مرا می‌گذراند با خود*** زندگی از روزها خالی نیست ، روز از خاطره ها *** یادها با زندگی است ، زندگی با یادها

زندگی می‌گذرد   ۲۲سال گذشت!

جشن تولد ۲۲ سالگی‌ در روز ۲۱ اردیبهشت با ۲ روز تاخیر به خاطر امتحان بهینه‌سازی