این ترم چون درس محاسبات عددی گرفتم استاد لقمانی پیشنهاد کرد که روش برستو  برای حل معادلات غیر خطی ارائه بدیم  بعد از جمع آوری اطلاعات  به نتایج خوبی رسیدم !

تصمیم گرفتم  اطلاعات را منتشر کنم تا دیگران هم استفاده کند.

لینک دانلود
توضیحات: Bairstow Mehtod