دستور نویسی در Terminal - بخش دوم - ۱۵ مثال کاربردی برای دستور ls

دستور ls یکی از دستورات پرکاربرد و کاربردی در لینوکس می باشد.من معتقدم اگر قصد استفاده از خط فرمان لینوکس را دارید اولین دستوری که باید یاد بگیرید دستور ls می باشد هرچند ما از خیلی از option های آن استفاده نمی کنیم.در این قسمت درباره دستور ls و option هایی که بیشترین کاربرد را دارند صحبت خواهیم کرد.

1- List Files using ls with no option

ls بدون option فقط لیسیتی از فایلها و پوشه ها را بدون نمایش جزئیاتی مانند:حجم(size) و مجوز(permission) و زمان(time) و تاریخ آخرین تغییرات(modified date) و لینکها(links) و … نمایش میدهد.

    ls # 
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos    linux.pdf

2. List Files With option –l

ls -l پوشه ها و فایل ها را همراه با size, modified date, time, permission نشان می دهد.

# ls -l
total 32
drwxr-xr-x. 2 naser naser 4096 Dec 17 19:15 Desktop
drwxr-xr-x. 2 naser naser 4096 Dec 17 19:15 Documents
drwxr-xr-x. 2 naser naser 096 Dec 26 22:13 Downloads
drwxr-xr-x. 2 naser naser 4096 Dec 17 19:15 Music

3. View Hidden Files

برای نمایش همه فایل ها همراه با فایل های مخفی بدین ترتیب عمل می کنیم:
فایل های مخفی با “.” مشخصاند.

# ls -a
.Desktop      .goldendict      .orc           Videos
.directory   .gstreamer-0.10  Pictures       .VirtualBox
.bash_history  .dmrc        .gtkrc-2.0-kde4  .pki           .xine
.bash_logout   Documents    .hplip           Public         .xsession-errors
.bash_profile  Downloads    .kde             .pulse         .xsession-errors-:0
.bashrc        .esd_auth    .local           .pulse-cookie
.bluefish      .fonts.conf  .mozilla         .purple
.cache         .gconf       .mplayer         Templates
.config        .gimp-2.8    Music            .thumbnails

4. List Files with option -lh

با ترکیب -lh حجم فایل ها کاملا واضح لیست می شوند.

# ls -lh

total 718M
-rw-rw-r--  1 naser naser  96K Sep 11 18:11 ۱.pdf
-rw-rw-r--  1 naser naser  17M Sep 12 18:28 ۲۳.pdf
-rw-rw-r--  1 naser naser  152 Apr 15 22:50 a.pl~
-rw-rw-r--  1 naser naser 141K Sep 12 21:51 C:\nppdf32Log\debuglog.txt
drwx----- 12 naser naser 4.0K Jul 27 12:27 Darss
drwxr-xr-x  5 naser naser 4.0K Sep 11 18:09 Desktop
drwxr-xr-x 10 naser naser 4.0K Sep 12 15:57 Downloads

5. List Files and Directories with ‘/’ Character at the end

با آپشن -F در دستور ls در آخر همه ی پوشه ها علامت “/” نمایش داده خواهد شد.

# ls -F
Desktop/  Documents/  Downloads/  Music/  Pictures/  Public/  Templates/  Videos/

6. List Files in Reverse Order

با آپشن -r فایل ها و پوشه ها برعکس نمایش داده می شوند .یعنی اول آخرین فایل نمایش داده می شود.

# ls -r
Videos  Templates  Public  Pictures  Music  Downloads  Documents  Desktop

7. Recursively list Sub-Directories

با اجرای این دستور پوشه ها را با محتویات داخلش به صورت درختی لیست می کند.

#  ls -R
.:
Desktop  Pictures  Downloads 
./Desktop:
Home.desktop  trash.desktop

./Pictures/ShakhSi/KhabGah/3921:

./Pictures/ShakhSi/KhanevaDegi:
01082013009.mp4  23122012185.jpg  24122012214.jpg  30072013006.jpg
01082013010.mp4  23122012187.jpg  24122012215.jpg  30072013006.mp4
01082013011.mp4

8. Reverse Output Order

با اجرای این دستور فایل ها و پوشه ها به ترتیب آخرین زمان تغییرات نمایش داده خواهند شد.

# ls -ltr
total 734360
-rw-rw-r--  1 naser naser         0 Mar 14  2013 e.txt~
-rw-rw-r--  1 naser naser    153722 Aug  4 04:03 linux.pdf
drwxr-xr-x 14 naser naser      4096 Aug 13 12:41 Music
drwxr-xr-x  5 naser naser      4096 Sep 11 18:09 Desktop

 

9. Sort Files by File Size

با این دستور فایل ها به ترتیب حجم نمایش داده خواهند شد.حجم بیشتر اول نمایش داده می شود.

# ls -lS
total 176
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root  4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root  4096 Jul 31 02:48 Documents

10. Display Inode number of File or Directory

برای دیدن Inode number هم از دستور زیر می توانید استفاده کنید:

# ls -i
131081 Desktop    131082 Downloads  131087 Pictures  131083 Templates
131085 Documents  131086 Music      131084 Public    131088 Videos

11. Shows version of ls command

برای دیدن ورژن دستور ls.

 ls --version
ls (GNU coreutils) 8.13
Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

12. Show Help Page

برای دیدن دفترچه راهنمای ls و option ها هم این دستور را اجرا کنید.

# ls --help
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...

13. List Directory Information

با دستور ls -l فایل های داخل پوشه /tmp را می توان لیست کرد.با پارامتر -ld می توان اطلاعات پوشه /tmp را بدست آورد.

 ls -l /tmp/
total 44
drwxrwxrwt  2 lightdm      lightdm      4096 Sep 13 19:27 at-spi2
drwx------ 24 guest-CZ8QGK guest-CZ8QGK  680 Sep 13 19:35 guest-CZ8QGK
drwx------  2 naser        naser        4096 Sep 13 18:49 keyring-DNBv7S
drwx------  2 naser        naser        4096 Sep 13 18:49 ssh-saBpJWJJ3431

 

# ls -ld /tmp/
drwxrwxrwt. 20 root root 500 Dec 27 18:41 /tmp/

14. Display UID and GID of Files

با نمایش UID و GID فایل ها و پوشه ها از پارامتر -n با دستور ls استفاده کنید.

# ls -n
total 32
drwxr-xr-x. 2 1000 1000 4096 Dec 17 19:15 Desktop
drwxr-xr-x. 2 1000 1000 4096 Dec 17 19:15 Documents
drwxr-xr-x. 2 1000 1000 4096 Dec 26 22:13 Downloads
drwxr-xr-x. 2 1000 1000 4096 Dec 17 19:15 Music
drwxr-xr-x. 3 1000 1000 4096 Dec 18 21:59 Pictures
drwxr-xr-x. 3 1000 1000 4096 Dec 24 16:32 Public
drwxr-xr-x. 2 1000 1000 4096 Dec 17 19:15 Templates
drwxr-xr-x. 2 1000 1000 4096 Dec 17 19:15 Videos

15. ls command and it’s Aliases

شما می توانید برای دستور ls -l یک shortcut با دستور alias بسازید:

# alias ls="ls -l"

حالا فقط با اجرای دستور ls شما عمل ls -l را مشاهده می کنید.
برای دیدن alias دردسترس روی سیستم خود از دستور alias استفاده کنید:

alias
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias l.='ls -d .* --color=auto'
alias ll='ls -l --color=auto'
alias ls='ls -l'
alias which='alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot --show-tilde'

برای پاک کردم alias که قبل ساختیم از این دستور استفاده کنید.

# unalias ls

lمنبع :  tazik.ir