کسانی که فقط نامشان مانند من است! یا نام من شبیه آنان است!!

از نوع شهید               از نوع دکتر                از نوع حقوق دان      از نوع مدیر عامل

              از نوع خواننده              از نوع اخوند                از نوع فوتبالیش         از نوع بیکارش