ترجمه سوال :  Project Euler -Problem 12 :Highly divisible triangular number

دنباله اعداد مثلثی بوسیله جمع اعداد طبیعی تولید می شود. پس هقتمین عدد مثلثی 28 = 7+ 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 خواهد بود.ده عضو ابتدای این دنباله اعداد زیر هستند:

1 ، 3 ، 6 ،10, 15 ، 21 ، 28 ، 36 ، 45 ، 55 ، ...

اکنون مقسوم علیه های هفت عدد مثلثی آغازین را می نویسیم:

1: 1
3: 1,3
6: 1,2,3,6
10: 1,2,5,10
15: 1,3,5,15
21: 1,3,7,21
28: 1,2,4,7,14,28

می توان دید 28 اولین عدد مثلثی است که بیش از پنج مقسوم علیه دارد.

مقدار اولین عدد مثلثی که بیش از پانصد مقسوم علیه دارد چند است؟

به خاطر قوانین بلاگ انتشار برای عموم آزاد نیست . برای دریافت رمز فایل  ایمیل خود را در نظر خصوصی قرار دهید !!