ترجمه سوال: Project Euler -Problem 10 :Summation of primes

مجموع اعداد اول کوچکتر از 10 برابر است با 17 = 7 + 5 + 3 + 2

مجموع اعداد اول کوچکتر از دو میلیون را پیدا کنید.

به خاطر قوانین بلاگ انتشار برای عموم آزاد نیست. فقط برای این سوال استثنا !!

هر دو  کد نسبتا متشابه  ولی با جواب های متفاوت -- تفاوت در long 

جواب صحیح :Summation of primes

جواب نادرست:Summation of primes

اما علت:

 long    

32 بیت فضا می گیره . int32     از -2147483648 تا 2147483647
long long
64 بیت فضا می گیره . int64     از -9223372036854775808 تا 9223372036854775807