ترجمه سوال :  Project Euler Problem 9  : Special Pythagorean triplet

یک سه گانه فیثاغورثی مجموعه سه عدد a , b, c است که،             a2 + b2 = c2

به عنوان مثال ، 52 = 25 = 16 + 9 = 42 + 32

دقیقا یک سه گانه فیثاغورثی وجود دارد که a + b + c = 1000 .

حاصل ضرب abc را پیدا کنید.

به خاطر قوانین بلاگ انتشار برای عموم آزاد نیست . برای دریافت رمز فایل  ایمیل خود را در نظر خصوصی قرار دهید !!