ترجمه سوال : Project Euler Problem 8  : Largest product in a series

بزرگترین حاصل ضرب 5 رقم پشت سر هم در عدد 1000 رقمی زیر را پیدا کنید.

عدد

یه نکته هم درباره این کد و "/0 "و " "string باید بدونید !                               نکته

به خاطر قوانین بلاگ ، انتشار برای عموم آزاد نیست .   رمز فایل = اسم خواهر زاده من چیه؟

Largest product in a series