ترجمه سوال :   ProjectEuler Problem 1 : Multiples of 3 and 5 

 اگر همه اعداد طبیعی کوچکتر از 10 را که مضرب 3 یا 5 هستند بنویسیم، اعداد 3، 5، 6 و 9 بدست می آید. مجموع این اعداد 23 است.

مجموع همه اعداد طبیعی کوچکتر از 1000 را که مضرب 3 یا 5 هستند بیابید.

 به خاطر قوانین بلاگ انتشار برای عموم آزاد نیست . برای دریافت رمز فایل  ایمیل خود را در نظر خصوصی قرار دهید !!!

Multiples of 3 and 5