شنبه ۱۰ خرداد، ۱۴ تا ۱۶، تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دوشنبه ۶ خرداد، ۱۰ تا ۱۲، منطق

جمعه ۱۰ خرداد، ۱۴ تا ۱۶، مبانی اقتصاد

شنبه ۱۸ خرداد ، ۱۰ تا ۱۲، مبانی احتمال
یک‌شنبه ۱۹ خرداد ، ۱۰ تا ۱۲، مبانی نظریه محاسبه
از همه مهمتر:
تربیت بدنی