دم بچه‌های خبرگزاری دانشجو گرم!!!!
 فقط دانلود کنید و  بخندید!!!
دکتر سلام 0(تیزر)            دکتر سلام 1               دکتر سلام 2               دکتر سلام 3
بروز رسانی  15 اردیبهشت   دکتر سلام 4
بروز رسانی  21 اردیبهشت   دکتر سلام 5
بروز رسانی  28 اردیبهشت   دکتر سلام 6
بروز رسانی  4 خرداد ماه     دکتر سلام 7
بروز رسانی  13 خرداد ماه   دکتر سلام 8
بروز رسانی  19 خرداد ماه   دکتر سلام 9

ادامه در  snn.ir