بعد از کلی دنگ و فنگ بالاخره امروز همه نمره های این ترم رو  تایید کردنند.

اما حکایت حال ما در این ایام سپری شده!!

 

وفا نکردی و کردم، جفا ندیدی و دیدم       

شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم

 

اگر ز خلق ، ملامت و گر ز کرده ، ندامت

کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از  تو شنیدم

 

کی ام؟ شکوفه ی اشکی که در هوای تو هر شب

ز چشم ناله شکفتم، به رویِ شِکوه دویدم