16 آذر روز اندیشه های نو ، روز فکرهای خلاق مبارک باد.