اعدادی اند اول که اگر معکوسشان هم کنیم باز هم اول هستند

مانند :

13، 31 ، 17 ، 37