به چهار نقطه وسط تصویر به مدت ۳۰ ثانیه خیره شوید
سپس به دیوار سفید نگاه کرده و به طور متوالی پلک بزنید
چه خواهید دید؟؟؟
دلیل علمی ان چیست؟؟