توان‌های عدد صفر (0)

 

اگر توان صفر مثبت باشد، حاصل عبارت برابر خود صفر است:   0=0^2.

 

اگر توان صفر منفی باشد، حاصل عبارت   0^{-n}   تعریف نشده‌است، زیرا تقسیم بر صفر وجود ندارد.

 

اگر توان صفر عدد یک باشد، حاصل عبارت برابر یک است:  1=1^0.   (هر عدد به توان صفر می شود یک )

 

 0^0  تعریف نشده‌است. ( زیرا هر عدد به توان صفر می شود یک   &  صفر به توان هر عدد می شود صفر  # تناقض)