وقتی کسی اندازه ات نیست ، تو دست به اندازه خودت نزن(استاد حسین پناهی)