ترجمه سوال : ProjectEuler Problem 6 : Sum square difference

جمع مربعات اعداد 1 تا 10 برابر است با،      385 = 102 + .... + 22 + 12

مربع مجموع اعداد 1 تا 10 برابر است با،    3025 = 552 = 2( 10 + ... + 2 + 1)

بنابراین اختلاف مجموع مربعات اعداد 1 تا 10 و مربع مجموع آنها برابر است با 2640 = 385 – 3025

اختلاف بین مجموع مربعات اعداد 1 تا 100 و مربع مجموع آنها را بیابید.

به خاطر قوانین بلاگ انتشار برای عموم آزاد نیست . برای دریافت رمز فایل  ایمیل خود را در نظر خصوصی قرار دهید !!

Sum square difference