ترجمه سوال : ProjectEuler Problem 5 : Smallest multiple

2520 کوچکترین عددی است که اگر به تمام اعداد 1 تا 10 تقسیم کنیم، باقیمانده صفر می شود.

کوچکترین عدد مثبت که به همه اعداد 1 تا 20 بخش پذیر می باشد، چند است؟

به خاطر قوانین بلاگ انتشار برای عموم آزاد نیست . برای دریافت رمز فایل  ایمیل خود را در نظر خصوصی قرار دهید !!

Smallest multiple