ترجمه سوال :   ProjectEuler Problem 4 : Largest palindrome product

یک عدد متقارن از هر دو طرف یکسان خوانده می شود. بزرگترین عدد متقارن که از ضرب دو عدد 2 رقمی بدست آمده 9009 = 91 * 99 است.

بزرگترین عدد متقارن که از ضرب دو عدد 3 رقمی بدست آمده را بیابید.

به خاطر قوانین بلاگ انتشار برای عموم آزاد نیست . برای دریافت رمز فایل  ایمیل خود را در نظر خصوصی قرار دهید !!!