ترجمه سوال :ProjectEuler Problem 3 : Largest prime factor

عوامل اول عدد 13195، اعداد 5، 7، 13 و 29 هستند.

بزرگترین عامل اول عدد 600851475143 چند است؟

به خاطر قوانین بلاگ انتشار برای عموم آزاد نیست . برای دریافت رمز فایل  ایمیل خود را در نظر خصوصی قرار دهید !!!